GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP – Làm việc theo đội nhóm cùng phát triển tương lai.

Trình độ học vấn
  • Chuyên viên kinh doanhCao đẳng CNTT Tp. Hồ Chí Minh
    1/2016 - Hiện tại
Các kỹ năng
  • MS Office
    80%
  • Giao Tiếp
    70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ