Kinh nghiệm làm việc
 • Trợ lý Giám đốcThương hiệu PhuongMy (SX và chuỗi Thời trang)
  2016 Nay

  1. Sắp xếp lịch làm việc của Cấp trên và nhắc lịch làm việc cho Cấp trên
  2. Kiểm tra và phân loại các văn bản tài liệu chuyển đến Cấp trên
  3. Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu, lưu trữ hồ sơ tài liệu cho Cấp trên
  4. Chuẩn bị tài liệu cho Cấp trên trước các cuộc họp và ghi chép Biên bản
  5. Tham dự các cuộc họp/làm việc với đối tác theo yêu cầu của Cấp trên
  6. Tiếp nhận và truyền tải thông tin giữa Câp trên với các Trưởng BP
  7. Tham gia tổ chức các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các
  cuộc họp nội bộ khác
  8. Bám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các chỉ thị của Cấp trên đối với các BP
  9. Theo dõi, báo cáo và đôn đốc tiến độ thực hiện công việc các Phòng/BP.
  10. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Cấp trên
  11. Tham mưu Cấp trên một số hạng mục công việc liên quan
  12. Các công việc liên quan khác và theo yêu cầu của Cấp trên

 • Trưởng phòng Nhân sựThời trang KellyBui SX và chuỗi Thời trang
  2013 2016

  1. Cơ cấu nhân sự
  – Tham gia xây dựng định biên nhân sự phù hợp với chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công
  ty;
  – Thiết lập Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ từng Bộ phận;
  – Chuẩn hóa chức danh và tham gia xây dựng Bản mô tả công việc từng vị trí;
  – Tham mưu Ban Lãnh đạo trong công tác bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu của Công ty và năng lực cá
  nhân;
  – Các công việc liên quan khác.
  2. Tuyển dụng
  – Lập kế hoạch tuyển dụng và tổ chức triển khai công tác tuyển dụng;
  – Phê duyệt và kiểm soát các kênh đăng tuyển và nội dung đăng tuyển;
  – Triển khai việc thiết lập và quản lý các nguồn tuyển dụng, đánh giá hiệu quả tuyển dụng;
  – Trực tiếp phỏng vấn ứng viên và tổng hợp kết quả, tham mưu Ban Lãnh đạo trong việc chọn lựa ứng
  viên;
  – Đàm phán và thương lượng mức lương và các điều kiện làm việc với ứng viên;
  – Trình Lãnh đạo phê duyệt kết quả tuyển dụng;
  – Các công việc liên quan khác.
  3. Đào tạo
  – Lập kế hoạch và triển khai công tác đào tạo cho Nhân viên toàn Công ty;
  – Tham gia lựa chọn các đối tác đào tạo bên ngoài và chi phí đào tạo;
  – Chủ trì xây dựng và hiệu chỉnh các giáo trình đào tạo nội bộ: đào tạo hội nhập, đào tạo kỹ năng mềm, đào
  tạo chuyên môn và các mẫu khảo sát, đánh giá liên quan;
  – Trực tiếp đứng lớp đào tạo hội nhập, đào tạo kỹ năng mềm (khi Nhân viên đào tạo vắng mặt). Đối với
  đào tạo hội nhập luôn luôn thiết lập buổi trao đổi ngắn ngay sau buổi đào tạo của Nhân viên đào tạo.
  – Các công việc liên quan khác
  4. Đánh giá
  – Xây dựng chương trình đánh giá nhân sự và tổ chức triển khai áp dụng;
  – Quản lý hệ thống đánh giá và đề xuất hiệu chỉnh khi cần;
  – Tổng hợp và trình Lãnh đạo các đánh giá nhân sự định kỳ hàng tháng;
  – Các công việc liên quan khác.
  5. Chế độ chính sách
  – Xây dựng chế độ lương, đãi ngộ và quản lý hệ thống lương;
  – Rà soát và đề xuất Ban Lãnh đạo các phương án phù hợp với tình hình thực tế;
  – Triển khai và tổ chức chấm công, tổng hợp ngày công chuyển Phòng Kế toán tính lương;
  – Bảo hiểm xã hội: Trình duyệt Ban Lãnh đạo kế hoạch tham gia BHXH và triển khai công tác BHXH cho
  Nhân viên Công ty;
  – Tham gia tiếp đoàn thanh tra BHXH năm 2014 tại Thời trang KellyBui;
  – Các công việc liên quan khác.
  6. Quan hệ lao động và Văn hóa doanh nghiệp
  1. Triển khai ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và quản lý HĐLĐ;
  2. Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của Nhân viên liên quan tới chế độ và quy định Công ty;
  3. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân viên Công ty và trực tiếp xử lý các phát sinh trong quan hệ lao
  động nhằm đảm bảo tối đa nhất cho hoạt động của Công ty;
  4. Lập kế hoạch và đề xuất các hoạt động gắn kết tập thể chuyển Phòng Hành chính (và Phòng Marketing)
  triển khai thực hiện;
  5. Thiết lập các buổi nói chuyện với Nhân viên Công ty nhằm truyền tải các thông điêp tích cực, gắn
  kết…v…v…
  6. Các công việc liên quan khác.
  7. Tham gia xây dựng, hiệu chỉnh và quản lý hệ thống văn bản quản trị nội bộ như: Quy chế, quy định, quy
  trình, quy tắc, hướng dẫn, biểu mẫu…v…v…và triển khai thực hiện trong Công ty.
  8. Tổ chức hệ thống lưu trữ văn bản Công ty, hồ sơ Nhân viên, hồ sơ Bảo hiểm xã hội theo nhiệm vụ của Phòng
  Nhân sự
  9. Đối ngoại các Cơ quan chức năng khi cần và đề xuất, tham mưu Ban Lãnh đạo các vấn đề thuộc phạm
  vi công việc đảm trách.

 • Trưởng phòng Nhân sựCông ty Việt Anh Thiết bị phòng thí nghiệm nhập khẩu
  2010 2013
 • Phụ trách Nhân sự kiêm Thư ký Chủ tịch HĐQTCông ty Việt Đức Khai thác khoảng sản
  2008 2010
 • NV Phòng Nghiệp vụ (OP1)Mizuho Corporate Bank., Ltd Các hoạt động tín dụng
  2006 2008
 • Chuyên viên Nhập khẩuCông ty ELMACO (Bộ Thương mại) Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí nhập khẩu
  2002 2006

  1. Tổng hợp và quản lý danh sách hàng hóa nhập trong kỳ, nhà cung cấp, phương thức thanh
  toán….v….v…các mặt hàng được giao phụ trách
  2. Liên hệ Nhà cung cấp để đặt hàng
  3. Kết hợp Hãng tàu và Nhà cung cấp theo dõi quá trình vận chuyển của hàng hóa về Việt Nam
  4. Mở L/C thanh toán đối với từng lô hàng nhập
  5. Kết hợp Ngân hàng kiểm tra chứng từ và thực hiện các thủ tục thanh toán cho từng lô hàng
  6. Liên hệ Đơn vị vận chuyển nội địa và Bộ phận Vận chuyển Công ty để nhận hàng về Kho
  7. Liên hệ cán bộ Kinh doanh Công ty để thông tin về hàng hóa
  8. Các công việc liên quan khác

Trình độ học vấn
 • Ngoại giaoĐHDL Đông Đô
  1997 - 2001
Các kênh liên hệ
Liên hệ