Kinh nghiệm làm việc
 • SellerFPT Telecom Company
  3months
 • Service Hostess on demandNew world Sai Gon Hotel
  2018
 • ManagerFamily Restaurant
  2015-2018
Trình độ học vấn
 • Business AdministrationSai Gon University
  2015 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ