Kinh nghiệm làm việc
  • ĐẶNG QUỐC CƯỜNG
Trình độ học vấn
  • - Tài Chính - Ngân HàngTrường Đại học Tài chính - Marketing
    2016-06
Các kỹ năng
  • Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B) (2 năm)
    %
Các kênh liên hệ
Liên hệ