Các kỹ năng
 • Chăm Sóc Khách Hàng (1 năm)
  %
 • Tư Vấn Bán Hàng (1 năm)
  %
 • Giao Dịch Viên (Tại Quầy) (1 năm)
  %
 • Du Lịch (1 năm)
  %
 • Giám Sát Dịch Vụ (1 năm)
  %
 • Tổng Đài Viên (1 năm)
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ