GIỚI THIỆU

 Mong muốn làm việc trong môi trường kinh doanh năng động, thử thách và chuyên nghiệp nơi mà tôi có thể gắn bó lâu dài và vận dụng tối đa kiến thức – kinh nghiệm đóng góp cho công ty;  Sẽ cơ hội phát huy trong công việc, tìm kiếm cơ hội thăng tiến và góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Kinh nghiệm làm việc
 • SALES ADMIN KIÊM TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐCDONG A STEEL & METAL
  2015/11 - Đến nay

   Truyền đạt chỉ đạo của TGĐ đến các phòng ban trong Công ty;
   Tiếp nhận và xử lý, theo dõi đơn đặt hàng;
   Giải quyết các công việc hồ sơ, giấy tờ, thủ tục cho khách hàng;
   Thương lượng và chốt điều khoản Hợp đồng kinh tế theo đơn đặt
  hàng;
   Soạn thảo Hợp đồng kinh tế, Báo giá, văn bản thông báo,…;
   Kết hợp bộ phận liên quan tổ chức và theo dõi việc giao nhận hàng;
   Xử lý các công việc phát sinh liên quan đến quá trình thực hiện hợp
  đồng, nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm,
  thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm…
   Theo dõi và xử lý công nợ khách hàng, tiếp nhận phản hồi, yêu cầu
  của khách hàng;
   Đối chiếu công nợ; Thanh lý Hợp đồng;
   Báo cáo tiến độ hợp đồng và kết quả kinh doanh lên cấp trên;
   Trực tiếp làm việc với bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán, nhà
  cung cấp, khách hàng;
   Bán hàng và chăm sóc các Khách hàng theo khu vực được phân
  bổ;
   Thường xuyên cập nhật kiến thức về sản phẩm và thị trường;
   Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Ban Giám đốc;

 • TRỢ LÝ KINH DOANHTổng Công ty Lương thực Miền Nam:
  2013/06 đến 2015/10

   Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên trong việc quản lý kinh
  doanh của các đơn vị trực thuộc Tổng Công Ty;
   Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc
  Tổng Công Ty thông qua báo cáo của các đơn vị;
   Kiểm tra các văn bản, chứng từ của các bộ phận trước khi trình
  trình cấp trên phê duyệt;
   Tham mưu, giúp việc trực tiếp cho cấp trên, giám sát – đôn đốc
  việc lập và triển khai kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt;
   Soạn thảo, kiểm tra văn bản/hợp đồng kinh tế theo sự chỉ đạo
  của cấp trên;
   Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc thực hiện mục
  tiêu, kế hoạch, chính sách đã được cấp trên phân công;
   Lên kế hoạch các cuộc họp, công tác của cấp trên, hội thảo, hội
  nghị của Tổng Công ty;
   Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo trực tiếp của cấp trên;

Trình độ học vấn
 • Kế toán Tài chínhĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH:
  2011 đến 2014.

   Trình độ Anh văn: Chứng chỉ Anh văn trình độ A, B, giao tiếp cơ bản.
   Trình độ Tin học: Word, Excel, PP, Outlook, phần mềm Misa,…

Các kỹ năng
 • Kỹ năng giao tiếp, thương thảo, đàm phán.
  %
 • Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề.
  %
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ