GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP: nâng cao kỹ năng bán hàng và quản lý.

Các kỹ năng
  • Kỹ năng bán hàng
    80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ