Trình độ học vấn
 • Đại Học - Tiếng Anh Thương MạiTrường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
  2019-06 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B)
  %
 • Xây dựng quan hệ
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ